Начало Услуги Предпроектно обслужване и консултиране
Услуги

Предпроектно обслужване и консултиране

Насочете Вашия проект по успешен път още от самото начало. Ранната подготовка на проекта е ключът за отстраняване на потенциални препятствия. След като дефинирате Вашите инвестиционни намерения, ние можем да ги преведем в измерими и използваеми данни. Преди да се вземе решение за старта на един проект, ние правим оценка на икономическата целесъобразност на инвестицията и постигането на целите на проекта. Тя взема предвид много аспекти и възможни предизвикателства - градоустройствени процедури, разрешаване на строителството, оценка на риска, прогнози за продажби, срокове, бюджети, стратегия за работа с подизпълнители, организация на проекта. 

В предпроектна и проектна фаза ние от «Страйв 4 БГ»  можем да предложим:

 • Изготвяне на „Екшън План”, след пълно и подробно запознаване с наличната документация;
 • Изработване на предварителни - идейни бюджети по подобекти (части) и общ идеен бюджет за стойността на проекта;
 • Изготвяне на цялостен времеви график, обхващащ всички процеси свързани с реализацията на инвестиционното намерение;
 • Изясняване на необходимите мероприятия за свързването на бъдещия строеж с прилежащата инфраструктура;
 • Съставяне (участие в съставянето) на договора/ите за проектиране на външни връзки;
 • Провеждане на процедура за избор на проектантски екип/и за външни връзки;
 • Контрол на изпълнението на договора за проектиране по всички части (включително подизпълнителите проектанти) при междинни съгласувания на проектни решения;
 • Осигуряване на необходимите разрешения и предварителни съгласувания по отделни части на проекта по време на проектирането, които са ангажимент на Възложителя;
 • Приемане на изработените проекти по всички части, сравнение на обема и обхвата им с проектното задание и реалните нужди на Възложителя, проверка съответствието на проекта с нормите и стандартите за проектиране;
 • При необходимост възлагане на изготвянето на допълнителни проектни разработки, невключени по различни причини в проектното задание и договора за проектиране;
 • Анализ на проектната документация и предложение на различни варианти за оптимизации, касаещи, подобряване на качеството и оптимизация на бюджета;
 • Възлагане изготвянето на подробни количествени сметки.